آدرس:
انتهاي خيابان سعدي-اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان
رشت
گیلان
کد پستی : 4157679186
جمهوری اسلامی ایران
تلفن:
تلفنهای تماس: 32129002 - 32129283 - 32122898(013)
نمابر:
دورنگار : 32123581
ارسال ایمیل
اختیاری